1. Algemene Voorwaarden

  De ondergetekende of diens minderjarig kind voor wie de overeenkomst is gesloten (hierna te noemen: 'de deelnemer'), kan gebruik maken van de apparatuur ter bevordering van de lichaamsconditie. Waaronder de cardio-, kracht- en spinningstoestellen, zoals K-Fitness die in haar sportvestiging ter beschikking stelt.

   

  Bij het aangaan van deze overeenkomst dient de deelnemer een éénmalig bedrag van € 25,00 aan inschrijfkosten te voldoen. K-Fitness mag uitgaan van de juistheid van het opgegeven adres van de deelnemer, totdat de deelnemer haar een nieuw adres schriftelijk meedeelt. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt de pas inactiefen wordt de automatische incasso beëindigd.

   

  De deelnemer heeft de keuze uit verschillende abonnementsvormen van minimaal 12 maanden, waarbij de abonnementsgelden steeds bij vooruitbetaling worden voldaan aan K-Fitness. Betaling geschiedt alleen door middel van een pinbetaling of automatische incasso. Bij een niet-tijdige pinbetaling of storting van incassogelden wordt € 2,50 administratiekosten per maand in rekening gebracht. K-Fitness behoudt daarbij haar recht om gedeeltelijke of gehele schadevergoeding te vorderen indien de deelnemer de verplichtingen niet nakomt.

   

  De betalingsverplichtingen van de deelnemer gelden te allen tijde. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van de faciliteiten van K-Fitness, om welke reden dan ook, dan komt dit voor zijn rekening, tenzij K-Fitness hem van die betalingsverplichtingen heeft ontheven, hetgeen dan blijkt uit een door K-Fitness afgegeven schriftelijke verklaring. De deelnemer doet hierbij afstand van enig hem mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van K-Fitness, indien K-Fitness overgaat tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.

   

  Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde abonnementsvorm, tenzij één der partijen de overeenkomst tijdig schriftelijk of d.m.v. een stopzetformulier (te verkrijgen aan de balie), met inachtneming van een maand opzegtermijn, beëindigd. De beëindiging van de overeenkomst is rechtsgeldig tot stand gekomen indien u een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft gekregen van K-Fitness onder vermelding van de beëindigingsdatum. Tussentijdse stopzetting van de overeenkomst en/of opschorting van de abonnementsperiode in verband met vakantie, ziekte, etc. is niet mogelijk. Deze kosten zijn in de abonnementsprijs verrekend.

   

  De deelnemer geeft K-Fitness toestemming om jaarlijks een verhoging toe te passen met een maximum van € 5,00 per maand. Deze overeenkomst blijft in stand ongeacht de jaarlijkse verhoging. Dit in verband met eventuele verhogingen die door bijvoorbeeld indexeringen op opstallen, nutsvoorzieningen, overheidsinstellingen, of andere oorzaken of beslissingen tot stand komen. K-Fitness zal een verhoging van de abonnementsgelden tijdig aankondigen op de internetsite en in de sportvestiging.

   

  De deelnemer verklaart hierbij nadrukkelijk, dat hem bekend is dat, zolang de overeenkomst niet op de bij artikel 5 voorgeschreven wijze is opgezegd, deze overeenkomst steeds van rechtswege wordt verlengd en dat hij (behoudens de artikel 5 aangegeven ontheffing) gehouden is de overeengekomen abonnementsgelden aan K-Fitness te voldoen, ook al wordt - door welke oorzaak dan ook - geen gebruik gemaakt van de faciliteiten en/of de accommodatie en/of de apparatuur.

   

  In geval van overmacht is K-Fitness gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Zoals aanpassing van de openingstijden, sluiting van een deel van de vestiging, een beperkter gebruik van de apparatuur en overige faciliteiten etc.

   

  De deelnemer onderwerpt zich aan de door K-Fitness vast gestelde of nog vast te stellen huisreglementen. De deelnemer is verplicht de huisreglementen na te leven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline. K-Fitness is niet aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van enige eigendommen van de deelnemer.

   

  De deelnemer verklaart hierbij dat het gebruik van de accommodatie, apparatuur en overige faciliteiten van K-Fitness uitsluitend en geheel voor zijn rekening en risico is, waarbij de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem zelf gedragen zullen worden. De deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen K-Fitness wegens vergoeding van kosten, schaden en interesses als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen tijdens het gebruik van de faciliteiten in de vestiging van K-Fitness.

   

  De deelnemer is gehouden tot stipte betaling van de aan K-Fitness toekomende abonnementsgelden ingevolge artikel 3. Bij het langdurig en aanhoudend uitblijven van de overeengekomen betalingen is K-Fitness genoodzaakt de gehele vordering uit handen te geven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Deze zal voor en namens K-Fitness zorg dragen voor invordering van de achterstallige abonnementsgelden en alle daaruit voortvloeiende kosten zoals de (buiten)gerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een van minimum van € 35,00 excl. omzetbelasting. De deelnemer verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om deze kosten te voldoen, waaronder de daadwerkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand, de proces- en executiekosten bij een gerechtelijke invordering (incl. de daarover berekende wettelijke rente), wanneer daartoe zou moeten worden overgegaan, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist.

   

  Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 1. *